ఎన్ని ప్రాజెక్టులున్నా నిర్వహణ సున్నా

ఎన్ని ప్రాజెక్టులున్నా నిర్వహణ సున్నా కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలతో భారీ ఎత్తున ఆనకట్టలు నిర్మించితే బాధ్యత తీరినట్టుకాదు. ఆ ప్రాజెక్టుల నుంచి పొలాలకు సవ్యంగా నీరు

Read more