వృధా వద్దు, పొదుపు ముద్దు

వృధా వద్దు, పొదుపు ముద్దు పొదుపు గురించి మీరు వినే ఉంటారు గదూ! సాధారణంగా ‘పొదుపు అనగానే ఎవరికైనా డబ్బులో పొదుపు లేక ఖర్చుచేయడంలో పొదుపు అనే

Read more