మరకలు మాయం

మరకలు మాయం ఎంతో ముచ్చటపడి కొన్న దుస్తులకు అనుకోకుండా మరకలు పడితే ప్రాణం ఉసూరుమంటుంది. మరకను వదిలించుకునే మార్గం తెలియక డ్రైక్లీనర్స్‌్‌ కు వెళ్లిపోతుంటారు… డబ్బుపోయినా ఫలితం

Read more