మెహెందీ మరకలు మాయం

మెహెందీ మరకలు మాయం విందులు..వేడుకలు సందర్భమేదైనా మెహెందీ మెరుపులు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. మరి ఆ సమయంలో అనుకోకుండా మెహెందీ మరకలు దుస్తులమీద పెడితే ఎబ్బెట్టుగా కనిపిస్తాయి. వాటిని

Read more