కేలరీల సిరి వాల్‌నట్స్‌

కేలరీల సిరి వాల్‌నట్స్‌ ఆక్రోట్‌ను ‘వాల్‌నట్స్‌ అని కూడా అంటారు. ఎండు ఫలాలన్నింటిలోకి ఎక్కువ కేలరీలు కలిగి ఉన్నది ఒక్క ఆక్రోట్‌ మాత్రమే. అత్యధికంగా క్రొవ్ఞ్వలు ఉండేది

Read more