పొద్దున్నే లేస్తేనే ఉత్సాహం

ఎప్పుడూ అదే ఉద్యోగం…అవే లక్ష్యాలూ, కుటుంబ బాధ్యతలూ… అన్న భావన అప్పుడప్పుడూ మీలో కలుగుతోందా? కాస్త విసుగని పిస్తోందా? మన జీవితంలో నిస్సారంగా మారిన కొన్ని రోజువారీ

Read more