అంతరిక్షం నుంచి అధ్యక్షుడికి ఓటు

జీవన వైవిధ్యం ఓటు వేయడం అంటే మనకేం కావాలో అడగడం మాత్రమే కాదు.. ఏం వద్దో కూడా చెప్పడం. అసలు ఓటే వేయకపోతే? ఏమైనా చేసుకొమ్మని హక్కులన్నీ

Read more