వివేక చూడామణి

వివేక చూడామణి ఆదిశంకరులు రచించిన వివేక చూడామణి ని ‘ఆధ్యాత్మిక గ్రంధ చూడామణి అని అనవచ్చు. భగవద్గీత శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదం అయితే వవేక చూడామణి గురు-శిష్య సంవా

Read more