వైరాలజీ కోర్సు చేయాలంటే

ఉపాధి కల్పనా కోర్సులు వివిధ రకాల పరీక్షలు చేయడం, వాటి ఫలితాలను విశ్లేషించడం, ఒక నిర్ణయానికి రాగలగడం వంటి నైపుణ్యాలు విద్యార్థులకు ఉండాలి. పరీక్షల ద్వారా కొత్త

Read more