వైరల్‌ వ్యాధులు

ఆరోగ్య భాగ్యం వైరస్‌లు కంటికి కన్పించని సూక్ష్మజీవులు. దాదాపు వెయ్యి రకాల వైరస్‌లు మనుష్యుల్ని ఇన్ఫెక్ట్‌ చేస్తాయి. వీటినే హ్యుమన్‌ వైరస్‌లు అంటారని డా.షాపిర్గా తెలిపారు. మొదట

Read more