మాటల్లోనే గ్రామ స్వరాజ్యం?

మాటల్లోనే గ్రామ స్వరాజ్యం? మహాత్ముడు కలలుకన్న గ్రామస్వరాజ్యం నెల కొల్పేందుకు గ్రామపంచాయితీలను పటిష్టం చేసే దిశలో చర్యలకు శ్రీకారం చుడుతున్నట్లు తెలం గాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావ్ఞ వెల్లడించారు.

Read more