విజేందర్‌ సింగ్‌ వరుసగా 9వ ప్రొబైట్‌ విజయం

విజేందర్‌ సింగ్‌ వరుసగా 9వ ప్రొబైట్‌ విజయం సాధించాడు. చైనా బాక్సర్‌ జుల్పికర్‌ మైమైటయాలిపై విజేందర్‌సింగ్‌ విజయం సాధించాడు.

Read more