విజయాలను ఇచ్చే విజయదశమి

భారతీయ సంస్కృతి విశిష్టతతో పరబ్రహ్మను స్త్రీ రూపంగా ఉపాసించడం పూర్వం నుంచి వస్తున్న సాంప్రదాయం. అతి ప్రాచీనమైన వేదాలలో భారతీయ విజ్ఞానం నిక్షిప్తమై ఉంది. శ్రీవిద్యోపాసన అనేది

Read more

నవరూపాల ఆదిశక్తి పండుగ

మనదేశంలో అనేకజాతి మత సంప్రదాయాలకు సంబంధించిన ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. భారతీయ సంస్కృతిలోని ఘనత ఏమంటే భిన్నత్వంలోని ఏకత్వం. ఏకత్వాన్ని, సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను నిలబెట్టి, మానవ్ఞలలో ఐకమత్వం ఆనందోత్సాహాలను

Read more