ముఖాకృతిని పెంచే శిరోజాలు

మనిషికి ఆందాన్నిచ్చే వాటిలో అత్యంత ముఖ్యమెంది జుత్తు ఈ జుత్తు మనిషి ముఖాకృతిని వయసును తెలుపటానికి కూడా ఆధారమైనది జుత్తుకు జుట్టు వెంట్రుకలు నీలాలు కుంతలాలు కురులు

Read more