శ్రీ వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరి ఉపదేశం

ఆది మధ్యాంతర రహిత శక్తి ‘ఓ జగన్మాతా! సామాన్యులకు కూడా నీ సాన్నిధ్యము లభించు సులభ మార్గమును దయతో ఉపదేశించు, అని భాస్కరాచార్యుడు ప్రార్థించాడు వాసవీ కన్యకా

Read more

శ్రీ వాసవీ కన్యకాదేవి పురాణం

సాలంకాయన మహర్షి మణిగుప్తాదులతో ‘ఓ వైశ్యోత్తములారా! దుష్ట శిక్షణము, శిష్ట రక్షణము గావించు ఆదిపరాశక్తి యొక్క మహాద్భుత గాధలు పూర్వము మేధసుడను మహామునిచే సురధుడను రాజునకు, సమాధియను

Read more

శ్రీ వాసవీ కన్యకా దేవి పురాణము

మనం ధర్మనందనుని గురించి విన్నాం. ఆయన మహాభారతంలోని ధర్మనందనుడు, పాండవాగ్రజుడైన ధర్మరాజు. మరొక ధర్మనందనుడున్నాడు. ఆయన శ్రీవాసవీ కన్యకా దేవి పురాణములో మనకు దర్శనమిస్తాడు ఆర్యావర్తములో శ్రేష్టమైన

Read more