వాలి సుగ్రీవుల కథ

మంచివాళ్లకు భగవంతుడి అనుగ్రహం వాలి, సుగ్రీవులు కవల పిల్లలు. వాలి మహాబలశాలి. ఎవరైనా వాలితో ఎదురుగా యుద్ధం చేస్తే వారి బలంలో సగం హరించే వరం వాలికి

Read more