కనీస వేతనాలు అమలు చేయని ప్రభుత్వాలు

కనీస వేతనాలు అమలు చేయని ప్రభుత్వాలు భారతదేశానికి స్వాతం త్య్రంవచ్చి 70 సంవ త్సరాలయింది. రిప బ్లిక్‌గా అవతరించి 67 సంవత్సరా లయింది. భారతరత్న,డాక్టర్‌ బి.ఆర్‌ అంబేద్కర్‌

Read more