విశ్వకల్యాణి వికారి ఉగాది లక్ష్మి

శ్రీకర శుభకర తెలుగువెలుగు వనంలో విశ్వకల్యాణ చైత్రపుష్ప పల్లకిలో మావితోరణాలు తెలుగునాట రెవరెపలాడు విచ్చుయు శ్రీకర వికారి ఉగాది లక్ష్మి స్వాగతం శ్రీకారాధాత్మిక శ్రీలు తెలుగునాట విరియ

Read more