నీతోనే నా స్నేహం

నీతోనే నా స్నేహం స్నేహం అది పరిమళించే పుష్పం. వికసించేకొద్ది సువాసన వెదజల్లుతూనే ఉంటుంది. అనేకులను తనవద్దకు ఆకట్టుకుంటుంది. నిజమే సౌమ్యంగా, మృదువ్ఞగా మాట్లాడేవారికి స్నేహితులు ఎక్కువగా

Read more