ట్వీట్‌ స్టామ్‌తో అపరిమిత పదాలు

కాలిఫోర్నియా: ట్వీట్టర్‌లో 140 అక్షరాలు సరిపోవడం లేదని, ఇటీవల ఆ సంఖ్యను 280కి మార్చారు. ఐనా కొందరికి అది కూడా సరిపోదు. అలాంటి వాళ్ల కోసం ‘ట్వీట్‌ చేసుకోవచ్చు.

Read more