పిల్లలపై టివిల ప్రభావం

పిల్లలపై టివిల ప్రభావం పుట్టుకతో అంగవికలత్వం, మానసిక రోగాల్తో పుట్టిన శిశువ్ఞల్ని కొంతవరకు బాగుచేయగలం కానీ నేటి తరం పిల్లలు రకరకాల మానసిక రోగాలకు గురిఅవ్ఞతూ ఇంటా,బైట

Read more