తులసి చేసే మేలు

తులసి చేసే మేలు ఔషధ మొక్కలలో రారాజు తులసి…ప్రయోజనాలు. ఒక ప్రత్యేకమైన సువాసన గల మొక్క సబ్జా తులసి. అందుకే దీన్ని ఔషధ మొక్కలలో రారాజు అంటారు.

Read more