తులసి తీర్థమెంతో విశిష్టం!

           తులసి తీర్థమెంతో విశిష్టం! భారతీయ సంస్కృతిలో తులసికి ప్రత్యేకస్థానం ఉంది. తులసి అంటే సాటిలేనిది అని అర్ధం. అందుకనే హిందువ్ఞలు

Read more