ట్యూబర్క్య్రులోసిస్‌

నాడీ   ట్యూబర్క్య్రులోసిస్‌   క్షయ అత్యంత పురాతన వ్యాధులలో ఒకటి. చాలా కాలం వరకు నయం చేయటం అసాధ్యమైన మొండి వ్యాధిగా పరిగణించబడేది. వైద్యశాస్త్రం అభివృద్ధి,

Read more