ఆనాటి చారిత్రక సాక్ష్యాలు ఎన్నో

ఆనాటి చారిత్రక సాక్ష్యాలు ఎన్నో తెలంగాణలో ఇటీవల కాలంలో అనేక చారిత్రక ఆన వాళ్లు లభ్యమవుతున్నాయి. శాతవాహనులు కాక తీయులు కాలం నాటివే కాకుండా అంతకుముందు తరాల

Read more