లాయర్ల సంక్షేమంపై శ్రద్ధ చూపని తెలంగాణ సర్కారు

భారతదేశ స్వాతంత్య్ర సంగ్రా మంలో న్యాయవాదులు వహించిన కీలక పాత్ర గురించి అందరికీ తెలిసిందే. అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనకు న్యాయ వాదులు నిర్వహించిన పాత్ర కూడా

Read more