కాకిలెక్కలతో ప్రజలను మభ్యపెట్ట లేరు..!

కాకిలెక్కలతో ప్రజలను మభ్యపెట్ట లేరు..! విభజననిధులకు సంబంధించి ఒకవైపు ప్రభుత్వం అధికా రికంగా వచ్చిన నిధులు గు రించి చెబుతుంటే మరోవైపు రాష్ట్రా నికి చెందిన బిజెపి

Read more