ప్రయత్నించి చూడు..

కొందరు అనుకున్న వెంటనే ఆ పని పూర్తి చేస్తే ఆని నిద్రపోరు. మరికొందరు అనుకుంటారు కానీ రేపు ఎల్లుండి అనుకుంటూ వాయిదా వేస్తారు. ఇంకొరదరు అయితే అసలు

Read more