జీవన విధానమే భద్రతకు సోపానం

జీవన విధానమే భద్రతకు సోపానం పెద్దలు డబ్బులివ్వకపోయినా జబ్బులిచ్చిపోతారన్న సామెత ఒకటుంది. వంశపారంపర్యంగా సంక్రమించే జబ్బులు చాలా ఉన్నాయి. ఆయా వ్యాధులకు వంశపారంపర్యంగా వచ్చే లక్షణం ఉంటే

Read more