మైసూర్‌ రాజకుటుంబంలో మగ శిశువు జన్మించాడు..

మైసూర్‌ రాజకుటుంబీకులు తమ కుటుంబంలో మగ శిశువు జన్మించాడని ప్రకటించారు. దీనితో మైసూర్‌ రాజకుటుంబంలో మగ శిశువు జన్మించడనే 400 ఏళ్లనాటి శాపానికి ముగింపు పలికినట్లయింది. ప్రస్తుత

Read more