త్రిశంకు స్వర్గం!

తెలుసుకో త్రిశంకు స్వర్గం! ఏదైనా వ్యవహారంలో ఎటూ తేల్చుకోలేని వారిని త్రిశంకు స్వర్గంలో ఉన్నాడు అంటారు. అటూ ఇటూ కాకుండా మధ్యలో ఊగిసలాడే వారంతా త్రిశంకు స్వర్గంలో

Read more