త్రిపురాసుర సంహారం

తారకాక్షుడు, కమలాక్షుడు, విద్యున్మాలి అనేవారు తారకాసురుని కుమారులు. తారకాసురుడు మరణించిన తరువాత వీరు గత వైభవాన్ని పొందగోరి బ్రహ్మను గురించి తపస్సు చేశారు. బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై కావలసిన

Read more