గుండెకు టైగ్లిజరైడ్‌లు పెరగకుండా!

గుండెకు టైగ్లిజరైడ్‌లు పెరగకుండా! మనం తీసుకునే కేలరీలు (ఆహారం) శరీరానికి వెంటనే అవసరం లేనప్పుడు ట్రైగ్లిజరైడ్లు అనే కొవ్ఞ్వ పదార్థాలుగా ఏర్పడి కొవ్ఞ్వ కణాలకు రవాణా అయి,

Read more