ఏకపక్ష నిర్ణయాలతో అంతా అగమ్యగోచరం

ఏకపక్ష నిర్ణయాలతో అంతా అగమ్యగోచరం హిందూ వారసత్వపు యాక్టు 1986 హిందూ ఉమ్మడి కుటుంబాలలో మహిళా కాపర్లకు సమాన ఆస్తి హక్కు ఉండాలనే చట్టం ఏర్పడింది. దీంతో

Read more