పూజలందుకొనే మర్రి వృక్షం

తెలుసుకో… పూజలందుకొనే మర్రి వృక్షం పురాతనంగా పూజలు అందు కుంటున్న చెట్టు మర్రి. భారత దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలలో దీన్ని త్రిమూర్తుల వృక్షంగా కొలుస్తారు. సంతానాన్ని, సంపదను

Read more