పెరుగుతున్న శిక్షణా రంగాలు

నేరుగా ఉద్యోగంలో చేరి అనుభవం పొందడం వేరు, దానికి తగిన శిక్షణ పొంది ఉద్యోగం చేయడం వేరు. ఈ రెండింట్లో రెండోదానికే అధిక ప్రాధాన్యతని స్తున్నాయి కంపెనీలు.

Read more