బైడెన్‌ జీవితంలో వింతలు, విషాదాలు!

‘వార్తల్లోని వ్యక్తి’ (ప్రతిసోమవారం) కొన్ని జీవితాలు విచిత్రంగా ఉంటాయి. అలాంటి వాటిలో వచ్చే నెల అమెరికా అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేస్తున్న జోబైడెన్‌ది ఒకటి. సామాన్యుల జీవితాలు

Read more