సౌదీ అరేబియా చారిత్మ్రాక నిర్ణయం

మొదటిసారి ప్రవేశపెడుతున్న టూరిస్ట్‌ వీసాలు రియాద్‌: చమురుగనులతో సంపన్నమైన దేశంగా పేరున్న సౌదీ అరేబియా, సాంప్రదాయాలను కఠినంగా పాటించే దేశం మొదటిసారిగా టూరిస్ట్‌ వీసాలను ప్రవేశపెడుతున్నది. దేశ

Read more