నోటిపూతలో ఉపయోగకారి తేనె..

నోటిపూతలో ఉపయోగకారి తేనె.. నోటిపూత తరచుగా రావడానికి అనేక కారణాలున్నాయి. మానసికంగా కాని, శారీరకంగా గానీ ఒత్తిడికి లోనవడం, వీటిలో ఒక కారణం. ఇలా ఒత్తిళ్లకు లోనయ్యేవారు

Read more