సమయోచితంగా మసలు కోవాలి

సమయోచితంగా మసలుకోవాలి కొన్ని పరిస్థితులను మార్చడానికి వీలుకాకపోవచ్చు. కష్టం కావచ్చు. కాని, మన ఆలోచనలను, అభిప్రాయాలను సందర్భోచితంగా మార్చుకోవడం, సమయోచితంగా వ్యవహరించడం మన చేతుల్లో ఉన్న పని.

Read more