చెలి కానుక

చెలి కానుక గ్లాసులో వేడి ద్రవం పోసేటప్పుడు ఒక స్పూన్‌ వేస్తే గ్లాసు చిట్లదు. అలాగే చెక్క టేబుల్‌ మీద గ్లాసు పెట్టి పోసినా పగలదు. ్య

Read more