టాయిలెట్స్‌తో జాగ్రత్త

టాయిలెట్స్‌తో జాగ్రత్త ఒక మనిషి సగటున సంవత్సరానికి 2500 సార్లు టా§్‌ులెట్లను ఉపయోగిస్తాడని ఒక అంచనా. అంటే దాదాపు జీవిత కాలంలో మూడు సంవత్సరాల కాలం టా§్‌ులెట్స్‌లో

Read more