ప్రతిక్షణం విలువైనది

ప్రతిక్షణం విలువైనది కాలం ఒక జీవనది లాంటిది. అది నిరంతరం అలా సాగిపోతూనే ఉంటుంది. సమయం చూసుకుంటూ అందుకు తగ్గట్టుగా మనమే మన పనులు చేసుకుపోతూ ఉండాలి.

Read more