ఆచారం-దైవసంకల్పం

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఆమె ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీ. వివాహమై పిల్లల్ని కనిన తల్లి. ఆమె మరణించింది. శ్మశానికి తీసుకెళ్లి ఆ శవాన్ని దహనం చేయాలి. కానీ లింగం

Read more