సర్వస్వ శరణాగతి

ఆధ్యాత్మిక చింతన ముఖ్యాంశాలు: శరణాగతి అంటే భగవంతుని శరణువేడటం అని ఎందుకిలా అని ఆలోచిస్తే ఇక్కడో మర్మం కనబడుతుంది. నిజానికి భగవానుడు సర్వాంతర్యామి. చాలా మంది మేము

Read more