గది వెచ్చగా …

కొన్ని ఇళ్లులో చాలా చల్లగా ఉంటుంది. ఇల్లంతా వెచ్చగా చేసేందుకు వేరే ఏర్పాట్లు ఉన్నా, ఒక గదిని వెచ్చగా ఉంచుకునేందుకు తాత్కాలిక ఏర్పాట్లు చేసుకోవచ్చు. కాస్త చలిగా

Read more