తెలుసుకో!: ఆకాశంలో ధృవ నక్షత్రం

విశాలవిశ్వంలో కదలకుండా నిశ్చలంగా ఉన్నది ఏదీ లేదు. కాబట్టి ధ్రువ నక్షత్రం కూడా కదులుతుంది. కదిలితే ఏమవ్ఞతుంది అనడం కన్నా కదలకపోతే ఏమవ్ఞతుంది అనే ప్రశ్నకు జవాబు

Read more