సాహితీ వెలుగు పాలగుమ్మి పద్మరాజు

నేడు పాలగుమ్మి పద్మరాజు వర్ధంతి పాలగుమ్మి పద్మరాజు చక్కని ముఖవర్చస్సు, చెదరని చిరునవ్ఞ్వ, తెల్లనిబట్ట, తెల్లనిలాల్చి, మనిషి మాత్రమే నలుపు మిగతా అన్ని తెలుపు. చిన్నపిల్లవాడి మనస్తత్వం

Read more