ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే నేర్పు

మానసిక వికాసం అమ్మాయిలు చదువులోనూ, వృత్తిలోనూ విజయవంతంగా రాణిస్తున్నారు. అసాధ్యమైన రంగాల్లో సైతం తమకు సాధ్యమని నిరూపిస్తున్నారు. ఇలా విజయవంతంగా ముందుకు సాగిపోతున్న ఆమెకు సామాజిక సమస్యలు

Read more