అవినీతి అంతం సాధ్యమేనా?

అవినీతి, అభివృద్ధికలిసి పయనించలేవు.. అవినీతి పెరిగే కొద్దీ అభివృద్ధికి తూట్లు పడక తప్పదు. అభివృద్ధి ముందుకు నడిచే కొద్దీ అవినీతి వెనుకకు గుంజుతూ ఉంటుంది. కానీ అభివృద్ధి

Read more